กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายสุชญา ศิริธัญภร                                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

๑.   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน         มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิระโรจนานันท์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ              มหาวิทยาลัยศิลปากร

๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น                   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๘.   ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                                  มหาวิทยาลัยบูรพา

๙.   อาจารย์คะนอง  ปาลิภัทรากูร                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๐. นายสุภฐาน สุดาจันทร์                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย