กองบรรณาธิการ

ที่                 /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำต้นฉบับในวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­          ­­­­­­­­­______________________

 

          เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำต้นฉบับในวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการการจัดทำต้นฉบับในวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ประกอบด้วย: –

๑.     พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.                            กหดหกหกดหกด

๒.     พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.                             ประธานกรรมการ

๓.     พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.ดร.                 รองประธานกรรมการ

๔.     พระสิริชัยโสภณ                                      กรรมการ

๕.     พระมหาสุรศักดิ์  ปจฺจนฺตเสโน, ดร.                 กรรมการ

๖.     พระมหาสมบูรณ์  สุธมฺโม, ผศ.ดร.                   กรรมการ

๗.     พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร.                              กรรมการ

๘.     พระศรีศาสนบัณฑิต                                  กรรมการ

๙.     พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.                     กรรมการ

๑๐.   พระมหาสันติ  ธีรภทฺโท, ดร.                        กรรมการ

๑๑.   พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ                       กรรมการ

๑๒.   พระมหาทองคำ ฐิตเปโม                             กรรมการ

๑๓.   พระวิฑูรย์  ฐานงฺกโร                                กรรมการ

๑๔.   พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร                         กรรมการ

๑๕.   พระมหาธิติ อนุภทฺโท                                กรรมการ

๑๖.   พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส                             กรรมการ

๑๗.   รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร                         กรรมการ

๑๘.   รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่                                กรรมการ

๑๙.   รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก                                 กรรมการ

๒๐.   ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง                               กรรมการ

๒๑.   ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง                          กรรมการ

๒๒.   ผศ.ดร.สุเทพ  พรมเลิศ                               กรรมการ

๒๓.   ผศ.ดร.ณัทธีร์  ศรีดี                                  กรรมการ

๒๔.   ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข                                   กรรมการ

๒๕.   ดร.อดุลย์  คนแรง                                    กรรมการ

๒๖.   ดร.เกษม  แสงนนท์                                  กรรมการ

๒๗.   นายสุชญา ศิริธัญภร                                 กรรมการและเลขานุการ

๒๘.   พระมหาเอกลักษณ์  จิตฺตเทโว                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙.   นายสินชัย  วงษ์จำนงค์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๐.   นายสุภฐาน  สุดาจันทร์                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๑.   นายสมบูรณ์  เพ่งพิศ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๒.   นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๓.   นางสาวสุจิตรา  ชวดรัมย์                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๔.   นายสุรัตน์  คำโสภา                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๕.   นายสมควร ถ้วนนอก                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ