ติดต่อ

กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๓๐๕ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพลโยธิน ตำบลไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๓, ๘๗๗๔  หรือ  ๐๘๙ ๙๑๑๐๘๖๘

โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๑๓

Email : su_cha2509@hotmail.com

IDline : sucha2509