ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแปลตำราวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
คณะกรรมการดำเนินการแปลตำราวิชาการ นำโดยอาจารย์ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เเละรก.ผอ.กองวิชาการ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับตำราที่ได้ดำเนินการไปเเล้ว โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาเเนวทางเเก้ไขในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเเละตำราเรียนต่อไปในอนาคต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close