ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเครือข่ายวารสาร

[ สัมมนาเครือข่ายวารสาร ]
วันนี้ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กองวิชาการ นำโดย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รก.ผอ.กองวิชาการ พร้อมกับคณะทำงานได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมวารสารครั้งยิ่งใหญ่
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เรื่อง “สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่ ๔ ของ TCI”
โดยมีวารสารเข้าร่วมกว่า ๓๓ วารสาร ทั้งภายในเเละภายนอก
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย อยุธยา
.
ในการนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับเเละกล่าวให้โอวาท พร้อมกับมอบวุฒิบัตรเเก่คณาจารย์จากวารสารต่าง ๆ 🙏🙏🙏
.
เเละขอขอบพระคุณคณะวิทยากร นำโดย อาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะทำงานวารสารด้านมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยากรสมทบอีก ๕ ท่าน ได้เเก่
๑. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.
๒. พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร.
๓. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
๔. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
๕. นายสุชญา ศิริธัญภร
ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ TCI เพื่อวารสารที่จะประเมินในครั้งที่ ๔ นี้
🙏🙏🙏
.
#กองวิชาการขอขอบพระคุณเเละขอบคุณคณาจารย์ทุกๆท่านที่ให้ความสนใจเเละให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close